%PM, %19 %616 %2012 %13:%Δεκ

Η Λογική Stra. Tech. Man.

Η Λογική Stra. Tech. Man.

19STRA.TECH.MAN. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ. Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ-ΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΩΣΤΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΦΕ-ΡΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΠΑΡΑΓΩ-ΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ.

Από την Χαραλαμπίδου Βασιλική Προπτυχιακή Φοιτήτρια Οικονομικού Τμήματος ΔΠΘ, Συγγραφέας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Την πρώτη φορά που είδα το παρα-πάνω ακρωνύμιο σε κάποιο πα-νεπιστημιακό εγχειρίδιο σκέφτη-κα ακαριαία ότι κάποιο λάθος είχα κάνει και προφανώς αντί για σύγγραμμα κρα-τούσα στα χέρια μου κάποιο manual παι-χνιδιού στρατηγικής… Και όμως όχι! Η πρώτη εντύπωση ήταν λανθασμένη. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά, εξηγώ-ντας πρωτίστως τα αρχικά του ακρωνυ-μίου. Stra το οποίο προκύπτει από τη λέξη strategy (στρατηγική), tech από τη λέξη technology (τεχνολογία) και man από τη λέξη management (μάνατζμεντ). Και για-τί συνδυάζονται τα τρία παραπάνω; Συν-δυάζονται λοιπόν, λόγω του ότι σαν συν-δυασμός αποτελούν την καρδιά μίας επι-χείρησης, αλλά και διότι αν χρησιμοποιη-θούν καθώς πρέπει και όχι μόνο κατά το δοκούν μπορούν να φέρουν την αποτε-λεσματικότητα σε μία παραγωγική μηχα-νή, ανεξαρτήτως εμβέλειας και μεγέθους. Πιο συγκεκριμένα τώρα, ο όρος στρατη-γική, όπως και στην ελληνική γλώσσα, έτσι και σε οικονομικούς όρους αναφέρε-ται στη διαδικασία εκείνη, κατά την οποία πρέπει να συνειδητοποιήσουμε σε ποιο στάδιο βρίσκεται η επιχείρησή μας, ποιοι είναι οι στόχοι μας για το μέλλον και φυ-σικά πώς θα καταφέρουμε να τους πραγ-ματώσουμε. Εν συνεχεία, ο όρος της τεχνολογί-ας πρέπει να πω πως θεωρείται κάτι το πολύ σπουδαίο για την ανάπτυξη και εξέ-λιξη μίας οικονομικής μονάδας και γι’ αυ-τόν το λόγο εντάσσεται στο εσωτερικό της. Η τεχνολογία μας προσφέρει εκείνο το κάτι παραπάνω, το άλμα θα μπορού-σαμε να πούμε το οποίο είναι απαραίτη-το μεν για να πετύχουμε ένα στόχο, είναι δύσκολο ή ακόμα και ανέφικτο να τα κα-ταφέρουμε δε χωρίς εκείνο. Και επιτρέψ-τε μου να εξηγήσω το γιατί. Όταν σε μία συγκεκριμένη περίοδο όλοι οι παράγο-ντες είναι σταθεροί (κατάσταση η οποία στην πραγματική οικονομία δεν συμβαί-νει σχεδόν ποτέ) και συνάμα προσπα-θώ να πετύχω ένα στάδιο καλύτερο για την επιχείρησή μου/για έναν κρατικό φο-ρέα κ.ο.κ., πρέπει να υπάρξει κάτι με το οποίο να μπορώ να «παίξω» με τα υλι-κά μου για να μπορέσω να παράγω ένα καλύτερο προϊόν το οποίο ακριβώς λόγω του πλεονεκτήματος που θα έχει, θα αποφέρει και περισσότερα κέρδη. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα λοιπόν, ζη-τούμενο πολλών εμπορικών οργανισμών μπορεί να προκύψει και από την τεχνο-γνωσία. Τρίτος κατά σειρά, ο όρος του μάνα-τζμεντ. Αφορά ένα μεγάλο εύρος διαδικα-σιών όπως ο προγραμματισμός, η οργά-νωση, η στελέχωση, η ηγεσία, η υποκίνη-ση και ο έλεγχος. Όλες οι προαναφερθεί-σες είναι έννοιες όχι μόνο συγγενείς με το μάνατζμεντ αλλά ο συνδυασμός τους είναι που ουσιαστικά τον συνθέτει. Ως γνωστόν, το αντικείμενο του μάνατζμεντ είναι πολυδιάστατο και πολυποίκιλο και αυτά είναι δύο χαρακτηριστικά του που του προσδίδουν πέρα από το γνωστικό αντικείμενο και τη φιλοσοφία, η οποία εν προκειμένω πρέπει να πλαισιώνει αρμο-νικά την κουλτούρα της επιχείρησης. Συνοπτικά, λοιπόν η λογική Stra.Tech. Man. βλέπουμε πως αποτελείται από τρεις θεμέλιους λίθους, με άλλα λόγια το εσωτερικό μίας επιχείρησης είναι εκείνα τα βασικά στοιχεία τα οποία συνιστούν τη δυναμική της επιχείρησης. Εν κατακλείδι, πρέπει να σημειωθεί πως ο όρος Stra.Tech.Man. χρησιμοποιεί στην ανάλυσή του και το εξωτερικό περιβάλλον προκει-μένου να διαμορφωθεί ένα σύνολο συ-μπεριφορών και κατ’ αυτόν τον τρόπο να διαμορφωθεί η εικόνα της επιχείρησης.

Read 3847 times

 

 

Για εμάς...

www.businesswoman.gr

Το ηλεκτρονικό περιοδικό www.businesswoman.gr μετράει σχεδόν 17 χρόνια επιτυχημένης πορείας στο χώρο της γυναικείας επιχειρηματικότητας.

Έντυπο BusinessWoman

Το businesswoman είναι ένα περιοδικό για την γυναίκα εργαζόμενη - επιχειρηματία που θέλει να είναι ενημερωμένη κάθε στιγμή για το καθετί.

Περισσότερα

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…