Connect with us

Διαγωνισμοί

Όροι χρήσης διαγωνισμού «Ξαφνικά τώρα»

Όροι χρήσης διαγωνισμού
για το βιβλίο «Ξαφνικά τώρα»

Δικαίωμα Συμμετοχής (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως
«Συμμετέχων» ή «Χρήστης»):

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των
18 ετών και διαμένουν στην Ελλάδα, ενώ αποκλείονται:

α. οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, καθώς και οι συγγενείς
τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοι καθώς και τα άτομα που στερούνται
δικαιοπρακτικής ικανότητας.

β. οι εργαζόμενοι του Business Woman και γ. τα πρόσωπα
συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β) εργαζόμενους και οι
σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό
είναι να διαθέτει ενεργό προσωπικό λογαριασμό στο Facebook, ο οποίος είναι
σύμφωνος με όλους τους όρους χρήσης του Facebook και η λειτουργία του δεν έχει
ανασταλεί για οποιονδήποτε λόγο.

Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό
κατά παράβαση των παρόντων όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

Α. Διάρκεια του
διαγωνισμού «Ξαφνικά τώρα-Το πλάνο της ζωής σου σε 8 εβδομάδες»:

Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές από την ημερομηνία
έναρξης του Διαγωνισμού, ήτοι από την Τρίτη 03/12/2019 και ώρα 12:30 μ.μ. έως
και την ημερομηνία λήξης αυτού την Παρασκευή 20/12/2019 και ώρα 14:00 (τοπική
ώρα Ελλάδος). Μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν γίνεται
δεκτή, άλλως λογίζεται ως μη πραγματοποιηθείσα.

Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και συγκεκριμένα την Παρασκευή
20/12/2019 και ώρα 14:00 θα διεξαχθεί κλήρωση για την απονομή των δώρων.

Η Διοργανώτρια μπορεί κατά την απόλυτη διακριτική της
ευχέρεια να αναβάλει ή να μεταθέσει την ώρα ή/και ημέρα διεξαγωγής του
Διαγωνισμού ή/και της κλήρωσης.

Β. Ηλεκτρονική
Κλήρωση – Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού:

Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν στον Ιστότοπο του
Facebook.

Οι νικητές θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα στο messenger από
τους διαχειριστές του Ιστοτόπου account του Business Woman στο Facebook και θα
τους ζητηθεί να αποστείλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους εντός 2 ημερολογιακών
ημερών σε προσωπικό μήνυμα (inbox) της σελίδας της Διοργανώτριας. Σε περίπτωση
που δεν πραγματοποιηθεί επικοινωνία εντός 2 ημερολογιακών ημερών, η
Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να περάσει στον επόμενο επιλαχόντα.

Σε περίπτωση που ο νικητής καθυστερήσει σύμφωνα με τα
ανωτέρω ή δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του, αυτός χάνει οριστικά το
δικαίωμά του επί του Δώρου, το οποίο γεννάται στον επόμενο συμμετέχοντα κατά τη
σειρά ανάδειξής στο Διαγωνισμό, ως ανωτέρω.

Από την κλήρωση θα αναδειχθούν 3 νικητές. Σε περίπτωση που
δεν απαντήσει κάποιος νικητής αυτόματα εντός 2 ημερολογιακών ημερών (από την
ημερομηνία κλήρωσης), θα ορίζεται νικητής ο επιλαχών, ο οποίος είναι ο αμέσως
επόμενος στη λίστα με τον αύξοντα αριθμό. Η κλήρωση θα γίνει ηλεκτρονικά στα
γραφεία της Διοργανώτριας.

Γ. Δώρα:

Τα δώρα που κληρώνονται στο Διαγωνισμό θα ορίζονται στο
σχετικό Facebook Post. Ειδικότερα πρόκειται για τρεις (3) νικητές που θα
κερδίσουν από ένα (1) βιβλίο με τίτλο «Ξαφνικά τώρα» ο καθένας.

Τα δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν
εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα.

Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για τα δώρα θα έχουν όλες
οι έγκυρες συμμετοχές. Έγκυρη είναι η συμμετοχή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις
όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες όρους,
(β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής
επιρροής από το συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης
ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει
καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας, από την ημερομηνία και ώρα Έναρξης
του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα Λήξης του Διαγωνισμού και (δ) το
υλικό που υπέβαλε ο Συμμετέχων δεν προσβάλλει το νόμο, τα χρηστά ήθη ή
δικαιώματα τρίτων. Η Διοργανώτρια μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να
ακυρώσει και μετά την ηλεκτρονική κλήρωση συμμετοχή, σε περίπτωση που ο λόγος
της ακυρότητας εντοπιστεί εκ των υστέρων. Τα 3 βιβλία (ένα στον καθένα) θα
αποσταλούν στους τρεις (3) τυχερούς νικητές μέσα σε διάστημα 20 εργάσιμων
ημερών, με έξοδα που επιβαρύνουν τους νικητές.

Δ. Εμπορικά Σήματα –
Πνευματική Ιδιοκτησία:

Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του βιβλίου με τίτλο «Ξαφνικά τώρα» και της Διοργανώτριας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διοργανώτριας.

Ε. Λοιποί Όροι:

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ανακαλεί,
παρατείνει ή μειώνει τη διάρκεια της παρούσας ενέργειας, χωρίς περαιτέρω
ειδοποίηση, κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλει τους όρους και τις
ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ματαιώνει την προωθητική ενέργεια στον Ιστότοπο
του Facebook. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής
μετάθεσης κ.λ.π. του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη ή
υποχρέωση έναντι των χρηστών.

Η Διοργανώτρια μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να
ακυρώνει συμμετοχές, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που οι αναρτήσεις/σχόλιά τους
προσβάλλουν δικαιώματα της Διοργανώτριας, του βιβλίου «Ξαφνικά τώρα» ή και τρίτων
ή παραβιάζουν το νόμο. Στην περίπτωση αυτή, διαγράφεται απευθείας το εν λόγω
σχόλιο από το Wall, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του Χρήστη.

Η συμμετοχή στην παρούσα Ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των
ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν
αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της
πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε
ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στον Iστότοπο του Facebook επιτρέπεται μόνο υπό τους
όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές
προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν
ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των Συμμετεχόντων-Χρηστών εκ των άνω
αιτιών.

Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει
στο Facebook και στον Ιστότοπο, η οποία ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την
προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας ή ακύρωσης κάποιων
συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης της ανάρτησής τους.

Η Διοργανώτρια δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα του Διαγωνισμού
ή οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών, θα
παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι
υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα
ανά πάσα στιγμή. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη να
διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του
προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά
προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε
ανιχνευθέντος ιούς. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια δεν επιβαρύνεται με
οποιαδήποτε δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του
υπολογιστή του συμμετέχοντος/επισκέπτη και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε
βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψής του στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.

Η συμμετοχή στην ενέργεια αποτελεί σαφή και εκ μέρους του
Συμμετέχοντα συναίνεση κατά την έννοια του ν. 2472/1997, όπως ισχύει σήμερα,
για την τήρηση των στοιχείων του (και τυχόν τρίτων προσώπων) και την
επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας της ενέργειας
καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με την ενέργεια.
Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών και των επιλαχόντων θα τηρούνται μέχρι και
την ημερομηνία λήξης της ενέργειας κατά τα ανωτέρω. Μετά την ολοκλήρωση της
ενέργειας, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες όρους, τα σχετικά στοιχεία θα
καταστρέφονται

Οι Συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια παρέχουν τη
συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια και στο βιβλίο «Ξαφνικά
τώρα»  για την προβολή του διαγωνισμού
ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του
έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του Internet. Έτσι, στο πλαίσιο της προβολής
του βιβλίου «Ξαφνικά τώρα» μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να δημοσιευθεί για
διαφημιστικούς σκοπούς ο κατάλογος των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο,
καθώς και τα σχόλια που έχουν καταχωρήσει οι Συμμετέχοντες, και ενδεχομένως να
χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα
προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στην παρούσα
προωθητική ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση
των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς, για όλα τα μέσα στην Ελλάδα ή το
εξωτερικό.

Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και
μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται
έναντι των Συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε
λόγο συμπεριλαμβανομένης της αμελείας, τυχερών και ανωτέρας βίας.

Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού και της
διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και
των ανωτέρω εταιρειών παύει να υφίσταται.

Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό
βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Business Woman.

Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαγωνισμοί

Διαγωνισμός Innovation Prizes με Μεγάλα Χρηματικά Έπαθλα

Χρηματικά έπαθλα 11.000€ στον τελικό του διαγωνισμού Innovation Prizes 

 

Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται για τρίτη συνεχή χρονιά από το EIT Food και το EIT Food Hub Greece

που υλοποιείται στην Ελλάδα από τους Industry Disruptors – Game Changers

Με τη συμμετοχή 7 startups που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο τομέα της αγροδιατροφής, o τελικός θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, στις 12:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι του ΕΙΤ Food στο YouTube. Οι φιναλίστ θα παρουσιάσουν τις ιδέες τους σε κοινό και κριτική επιτροπή με στόχο να κατακτήσουν μία από τις τρεις πρώτες θέσεις που οδηγούν σε χρηματικά έπαθλα 5.000€, 3.000€ και 1.000€ αντίστοιχα. 

Φέτος, για πρώτη φορά στον Διαγωνισμό, το κοινό έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την startup που θα λάβει τιμητική διάκριση κοινού και χρηματικό έπαθλο 2000€.

Μέλη της κριτικής επιτροπής του φετινού τελικού είναι οι κ. κ  Γιάννης Γεωργακέλος, Διευθυντής Επικοινωνίας και Εταιρικών Σχέσεων της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, Σωτήρης Μπαντάς, CEO της Centaur Analytics και Παναγιώτης Σκανδάμης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου & Υγιεινής Τροφίμων και Ποτών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Tην εκδήλωση του τελικού θα συντονίσει η Carla Tanas, Συνιδρύτρια της διεθνούς πλατφόρμας για της αγροδιατροφική καινοτομία Future Agro Challenge & και του οργανισμού Industry Disruptors-Game Changers.

Για να παρακολουθήσετε ζωντανά την εκδήλωση στο YouTube και να ψηφίστε τη startup της επιλογής σας απαιτείται προηγουμένως εγγραφή εδώ.

Continue Reading

Διαγωνισμοί

Πρώτο Βραβείο για το Νηπιαγωγείο Λητώ

Πρώτο βραβείο στο τραγούδι για το νηπιαγωγείο Λητώ σε διαγωνισμό της Περιφερειακής  Διεύθυνσης  Εκπαίδευσης Θεσσαλίας 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας σε συνεργασία με τις Διεύθυνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υλοποίησε διαγωνισμό με τίτλο «Σκέφτομαι και δρω περιγράφω αυτό που ζω» θέλοντας να αποτυπώσει τα συναισθήματα των παιδιών την περίοδο του εγκλεισμού λόγω της πανδημίας.Πεντακόσια έργα εστάλησαν από όλη τη Θεσσαλία στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης για αξιολόγηση.
Διακρίθηκαν σχολεία για project σε μορφή βίντεο,  για τις εικαστικές δημιουργίες τους για τραγούδια που δημιούργησαν.  Το πρώτο βραβείο στην εκπαιδευτική βαθμίδα νηπιαγωγείο έλαβε η μαθητική ομάδα νήπιων – προνηπίων απο το νηπιαγωγείο ΛΗΤΩ της κυρίας Λητώς Τσακίρη Παπαθανασίου .Οι μικροί μαθητές  σε συνεργασία  με τη συγγραφέα  και με τη φιλική συμμετοχή της μουσικού Ελένης Σαμαρίνα,  προετοίμασαν κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής τους διδασκαλίας ένα τραγούδι με προτάσεις για  ασφαλές νέο ξεκίνημα. Την ερμηνεία τους έντυσαν με όμορφα εικαστικά τα οποία φιλοτέχνησαν με χαρά τα παιδιά και πάνω τους κατέγραφαν τους κανόνες ασφαλείας έναντι της πανδημίας  έτσι  δημιουργήθηκε το βίντεο του τραγουδιού τους.
Ο Περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης Θεσσαλίας κ Δοδοντσάκης έκανε την τελική επιλογή των έργων και βράβευσε όλα τα διακριθέντα σχολεία προσφέροντας στους μαθητές εκτός από επαίνους και προσωπικά δώρα  σαν ανάμνηση της όμορφης αυτής συμμετοχής τους.
 Ακούστε το τραγούδι εδώ: https://youtu.be/ChqA9jK4QJs

Continue Reading

Διαγωνισμοί

Παράταση Αιτήσεων Συμμετοχής

Παράταση έως τις 12 Ιουνίου για τις αιτήσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό Trophy-Τροφή Challenge

Παρατείνεται, για 14 ημέρες ακόμα, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στον Διαγωνισμό “Trophy – Τροφή Challenge”. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 12.06.2020 στην ιστοσελίδα www.trophychallenge.gr.

Οι δύσκολες οικονομικές συγκυρίες που διαμορφώθηκαν λόγω  της πανδημίας, αναδεικνύουν ακόμα πιο έντονα την ανάγκη υποστήριξης και δημιουργίας ευκαιριών για τη νέα γενιά της αγροδιατροφής. Ο Διαγωνισμός θα αναδείξει και θα επιβραβεύσει νεοφυείς επιχειρήσεις και ιδέες που θα προσφέρουν καινοτόμες λύσεις τις οποίες ο κλάδος χρειάζεται περισσότερο από ποτέ. 

Τα έπαθλα που διεκδικούν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό είναι:

  1. Εκπαιδευτικό ταξίδι μίας εβδομάδας στα ερευνητικά εργαστήρια του Πανεπιστημίου Rutgers στις Η.Π.Α., όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν με ερευνητές, επιχειρηματίες και επενδυτές.
  2. Απ’ ευθείας συμμετοχή στον τελικό του παγκόσμιου αγροδιατροφικού διαγωνισμού Future Agro-challenge.
  3. Ευκαιρίες διεθνούς δικτύωσης αλλά και εξατομικευμένης υποστήριξης σε όλες τις πτυχές της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. 
  4. Xρηματικά έπαθλα συνολικού ύψους €22.000.

Το Trophy-Τροφή Challenge αφορά σε όλους τους τομείς της αγροδιατροφής, συμπεριλαμβανομένης της γεωργικής και ζωικής παραγωγής, της επεξεργασίας και της τεχνολογίας τροφίμων. 

Οι προτάσεις θα πρέπει να απαντούν σε προκλήσεις που «ομαδοποιούνται» στις εξής ευρύτερες θεματικές:

    1. Agri-Tech Startups για επιχειρηματικές προτάσεις που αφορούν τον πρωτογενή τομέα 
    2. Food-Tech Startups, για επιχειρηματικές προτάσεις που αφορούν την επεξεργασία και ποιότητα τροφίμων 

 

  • Agri-Tech & Food-Tech Ideas για επιχειρηματικές προτάσεις που αφορούν είτε τον πρωτογενή τομέα είτε την επεξεργασία και ποιότητα τροφίμων και βρίσκονται σε αρχικά στάδια ανάπτυξης

 

Το “Trophy – Τροφή Challenge” υλοποιείται από το πρόγραμμα “Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά”, υπό την καθοδήγηση του Πανεπιστημίου Rutgers, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή και την υποστήριξη των Industry Disruptors Game Changers (ID-GC)

Μέγας δωρητής του ευρύτερου προγράμματος «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» και του «Trophy – Τροφή Challenge» είναι το  Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Χορηγοί της φετινής διοργάνωσης είναι η Πρεσβεία των Η.ΠΑ. και οι εταιρείες BAYER, BASF και Tuvunu. Τα μη χρηματικά έπαθλα του διαγωνισμού προσφέρουν η VODAFONE Business, η δικηγορική εταιρεία Ποταμίτης Βεκρής, ο εθελοντικός οργανισμός ΚΕΜΕΛ και οι σύμβουλοι επιχειρήσεων RSM Greece.

*** Η μεγάλη εκδήλωση του τελικού του φετινού διαγωνισμού καθώς και το bootcamp, ενδέχεται να πραγματοποιηθούν online, ανάλογα με τα περιοριστικά μέτρα που θα ισχύουν λόγω κορωνοϊού COVID-19.

 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

.

Επικοινωνία για τα Μ.Μ.Ε 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε: 

 

Αναστασία Ψωμά 

Advancement and Outreach Manager 

Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά 

Τηλ: +2310 471 292 

Email: [email protected] 

 

Μαριάννα Ιατρίδου

PR Executive

mscomm

Τηλ: 210 7236 217

Email: [email protected]

Continue Reading

Trending